İHALE İLANI
 
YAYLADERE KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Yayladere İlçesi, Gökçedal Tepesi-Alınyazı Köyü Arası Yol Stabilize ve Altyapı Yapım İnşaatı - Çatalkaya Köy Yolu Stabilize Yapım İnşaatı İşi ve Zeynelli Köyü Kilitli Parke İnşaatı yapım işi 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin
a) Adı :                         : Yayladere İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b)-Adresi                      : Hükümet Konağı Kat:2 Yayladere-BİNGÖL
c)-Telefon ve Faks No  : (0426)  341 22 03
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a)-İşin Adı : Yayladere İlçesi, Gökçedal Tepesi-Alınyazı Köyü Arası Yol Stabilize ve Altyapı Yapım  
İnşaatı - Çatalkaya Köy Yolu Stabilize Yapım İnşaatı İşi ve Zeynelli Köyü Kilitli Parke İnşaatı yapım işi 
b) Niteliği Türü ve Miktarı:
1 -) GÖKÇEDAL TEPESİ-ALINYAZI KÖYÜ ARASI YOL STABİLİZE VE ALT YAPI İNŞAATI YAPIM İŞİ:  48 Metre 600 mm anma çaplı ( SN: 8 ) koruge  kanalizasyon boruları döşenmesi, 8400 M³  Stabilize malzeme serme- sulama- sıkıştırma,  72 M³ her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması, 8400 M³ kırılmamış ve elenmemiş çakıllı ( Tüvenan ) malzeme ile alt temel ve temel malzemesi temini, 8400 M³ stabilize malzemesi nakli imalatları yapılacaktır.
2 -) ÇATALKAYA KÖYÜ YOL STABİLİZE BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ: 4375 M³ stabilize malzeme serme sulama sıkıştırma,  4375 M³ kırılmamış ve elenmemiş çakıllı ( Tüvenan ) malzeme ile alt temel ve temel malzemesi temini, 4375 M³ stabilize malzemesi nakli imalatları yapılacaktır.
3- ) ZEYNELLİ KÖYÜ  KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ; 5 adet buhar kürlü, 500 DZ. Muayene bacası  gövde bileziği ( H:0.60 metre, 1.00 metre iç çapında ), 0,54 ton  Normal Çimento Nakli, 142,5 M³ Kum Nakli, 285 M³ Çakıl Nakli, 1,35 M³ İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli, 119,7 M³ Parke, Kaba Yunu Taşı Nakli, 31,894 M³ Beton Bordür Nakli, 285 M³ Çakıl Temin Edilerek, Makine İle Serme Sulama ve Sıkıştırma Yapılması, 1425 M² 8 cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması (Her Ebat, Renk Ve Desende), 900 Metre 75X30X15 Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı, Her Renk), 450 Metre 30X10 Serbestboy Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Oluk Taşı  Döşenmesi ( Her Renk ) İmalatları Yapılıp Yerine Konulacaktır.
 
 c )- İşin Yapılacağı Yer:  Bingöl İli, Yayladere İlçesi, Alınyazı, Çatalkaya ve Zeynelli  Köyleri
 d)- İşe Başlama Tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır.      
e)- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi başlama tarihinden itibaren   70  (Yetmiş) Takvim Günüdür.
 
3-İhale’ nin
a)- Yapılacağı Yer  : Yayladere Kaymakamlığı K.H.G.B. Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2
b)- Tarihi ve Saati  : 25.05.2018 Cuma günü saat 13:00’da 
     4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanılacak kriterler:
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
 
 -1-
 
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin taahhütname
4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
4.1.6 .Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.
4.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
 
4.1.9 İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
4.1.9.1  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.9.2 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyimi tutarını sağlaması zorunludur.  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
4.3. Bu ihalede  Benzer İş Olarak; Her türlü yol yapım iş bitirme belgeleri kabul edilecektir.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak İnşaat ve Mimarlık’ dır. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.
4.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
İstekli firma iş süresi boyunca işin başında: 6 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Yükleyici, 1 Adet Betonyer işin başında bulunduracaktır. İhalenin kendisinde kalması halinde ise kiralama sözleşmesinin veya satın alınması halinde faturanın onaylı örneği ile verilmesi gerekir. Ayrıca isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçları Bildirisi düzenlenerek verilecektir. 
 
 
 
-2-
 
4.5. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler  
 a) Teknik Personel ;
(1 Adet) İnşaat Mühendisi veya  Mimar : (En Az 3 Yıl Deneyimli)
(1 Adet) Topograf                                   : (En Az 3 Yıl Deneyimli)
İstekli yukarıdaki Teknik Personelleri işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt eder. İş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.
 
4.6.İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:
İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Karakoçan  Şubesi nezdinde bulunan 31415837-5030 nolu vadesiz hesaba  işe ilişkin 4.000,00 (Dörtbin) TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır.   İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
5.Teklifler :
5.1. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır
5.3.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yayladere İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:2 verilecektir.
 
      6.Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Karakoçan  Şubesi 31415837-5030 nolu vadesiz hesaba  yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde süresi teklif günü itibariyle en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
 
7.Diğer Hususlar :
  1. Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
  2. İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
  3. İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
      4-Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Yayladere İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
  1. Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
  2. İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
  3. İhale dökümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemeyeceği
  4. İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
  5. İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
9-   İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden
herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
       
-3-
 
 
 
         10- Hakediş  %100 olarak tek bir seferde iş bittikten sonra ödenecek ve KDV hariç hakkediş ödemesinden nakit olarak kesin kabulde ödenmek şartı ile % 4 oranında kesin kabul eksiği kesilecektir.
   11-Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin
herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına gelir kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.
   12- Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil
veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.
         13-Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 15 gün önceden alınmış belge                   (Taahhütname değil)
         14-Sosyal Güvenlik  Müdürlüğünden prim borcu olmadığına dair resmi yazı ihale tarihinden en fazla 15 gün önceden alınmış belge  ( Taahhütname değil )
   15-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.
   16- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.
   17-KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
   18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g bendlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
         19-Bu ihale konusu işte; ihale ilanı, teknik şartname,  idari şartname ve ilgili mevzuat ihale dökümanının ekleridir.
 
    
 
 
                                                                                                                       Halil İbrahim KAZAR
                                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                                            Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4-